O projektu

»Branje je za duha to, kar je telovadba za telo.«

(Richard Steele)

 PREDSTAVITEV PROJEKTA

V središču projekta sta področji branja ter bralne kulture ter gibanja in preživljanja časa v naravi. Zavedamo se pomembnosti obeh področij: gibanja in zdravega življenja kot osnove za srečnega posameznika in uspešno družbo, bralnih ter širših kulturnih kompetenc kot ključnih za osebnostni razvoj, jezikovno samozavest, (med)kulturno osveščenost, kritično razmišljanje. Menimo, da lahko s pomočjo sodobnih didaktičnih metod učinkovito prepletemo obe področji: športni zanos in pouk branja, kulturno odprtost in šport. 

S projektom želimo raziskati različne možnosti povezovanja branja, športa, gibanja in preživljanja časa v naravi v učno-vzgojnih vsebinah vseh triad osnovne šole.

 V času trajanja projekta bodo v skladu s cilji projekta potekale številne projektne dejavnosti. Posamezni sodelujoči učitelji bodo znanja in izkušnje, povezane s projektnimi vsebinami, nabirali skozi mobilnosti na tujih izobraževalnih institucijah.

 CILJI PROJEKTA

 • Spodbujati bralne spretnosti in izboljšati odnos do branja.
 • Spodbujati zavest o dobrobiti telesne aktivnosti za človekovo psiho-fizično zdravje.
 • Povečati kakovost vzgoje in poučevanja z uvedbo novih, zanimivejših in učinkovitejših učnih metod:
 • pouk zunaj učilnice,
  • vključevanje avtentičnih življenjskih situacij v pouk,
  • medpredmetne povezave literature, umetnosti, športa in jezikovnih predmetov,
  • uporaba avdiovizualnih gradiv in ostalih tehnoloških novosti za sodobno zasnovan pouk.
 • Spodbujati dostopnost vseh aktivnosti vsem socialnim in narodnostnim plastem šole in lokalne skupnosti.
 • Pri športu, v razredu in širši skupnosti ozaveščati dobre odnose, solidarnost.
 • Preko izobraževanj v tujini dobiti vpogled in dostop do ustreznih strokovnih gradiv in dobrih praks po Evropi.
 • Krepiti nacionalno kulturno identiteto in medkulturno zavest.
 • Oblikovati učni model Knjiga me zmiga, kot sintezo znanj in spretnosti, pridobljenih s projektnimi aktivnostmi.
 •  Pri vseh projektnih dejavnostih izhajati iz temeljnih evropskih vrednot, kot sta strpnost in aktivno državljanstvo.

Koordinatorka projekta: mag. Katarina Klajn, prof. slovenščine in francoščine

katarina.klajn@os-sencur.si